Meclis
BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

MECLİS


S/N

GÖREVİ

ADI SOYADI

1.     

MECLİS BAŞKANI

MELİH AKYIL

2.     

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI

JALE KIRBAŞ

3.     

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI

ÜMİT ALŞAN

4.     

MECLİS KÂTİP ÜYESİ

CİHAN ERTAŞ

5.     

MECLİS ÜYESİ

ŞADAN DOĞAN

6.     

MECLİS ÜYESİ

SEDAT ÇAKIR

7.     

MECLİS ÜYESİ

TEVFİK BAŞARIR

8.     

MECLİS ÜYESİ

ERGİN SEZEN

9.     

MECLİS ÜYESİ

HAKAN AKIN

10.   

MECLİS ÜYESİ

ÖZGÜR YILMAZ

11.   

MECLİS ÜYESİ

SEDAT ÖZER

12.   

MECLİS ÜYESİ

EROL ŞENER

13.   

MECLİS ÜYESİ

HÜSEYİN ERDOĞAN

14.   

MECLİS ÜYESİ

SÜLEYMAN SÜLE

15.   

MECLİS ÜYESİ

GÖRKEM DENİZ

16.   

MECLİS ÜYESİ

ÜMİT OZAN KURAK

17.   

MECLİS ÜYESİ

ALİ FUAT SATAR

18.   

MECLİS ÜYESİ

MEHMET ALİ ÇİMEN

19.   

MECLİS ÜYESİ

OĞUZ YAVUZASLAN

20.  

MECLİS ÜYESİ

SERDİNÇ GÜNDÜZ

21.   

MECLİS ÜYESİ

EZEL DİŞLİ

22.  

MECLİS ÜYESİ

BÜLENT CANBERK TARHAN

23.  

MECLİS ÜYESİ

ERHAN BAŞ

24.  

MECLİS ÜYESİ

EMRE BİRER
Oda Meclisi


 

Madde 16- Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda  beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.

(İptal beşinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/7 sayılı Kararı ile.)(1)

 

 Oda Meclisinin Görevleri

 

 Madde 17- Oda meclisinin görevleri şunlardır:

  a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

  b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.

  c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.

  d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.

  e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.

  f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.

  g) Üyeleri arasında  veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,  mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.

  h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.

  ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.

  j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.

  k) Oda iç  yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.

  l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.

  m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.

  n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.

  o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.

 p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

  r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

–––––––––––––––––

(1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile İptal Kararının Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuş olup,  söz konusu Karar 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.