Yerli Malı Belgesi

 YERLİ MALI BELGESİ

Yerli Malı Belgesi:4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi ifade eder.


1- Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

2- Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi veya ilgili bakanlığın ilgili kayıt belgesine (Örtüaltı Kayıt sistemi vb.) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

3- Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin “Yerli Malı Belgesi” ürünün elde edildiği yerin borsası tarafından, borsanın bulunmadığı yerlerde ise oda tarafından düzenlenir.

4- Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Madenlerin ve madencilik ürünlerinin Türkiye’de çıkarıldığı veya işlendiği maden ruhsatı ve gerekli işletme izin belgeleriyle tespit edilir.

5- İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.

6- Serbest Bölgede üretilen ürünler için “Yerli Malı Belgesi oda/borsa tarafından düzenlenir.

Başvuru ve gerekli belgeler:

a) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Muhasebe biriminden alınacak)

b) Tüzel kişiler için imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti, gerçek kişiler için aslı görülmek şartıyla kimlik fotokopisi

c) Üreticiyi ve üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname.(Ek-2) (Muhasebe biriminden alınacak)

- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) ve hesaplamada baz alınan belgeler (Muhasebe biriminden alınacak)

- Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti

- Eksperin diploması veya çalıştığı kurum kimlik kartı vb.

d) Sanayi Sicil Belgesi sureti ve Kapasite/Ekspertiz raporu sureti

e) Gıda İşletme Kayıt veya Onay belgesi sureti

f) Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi veya Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi vb.)

g) Müstahsil makbuzu veya fatura

h) Maden ruhsat sureti

ı) Diğer bilgi ve belgeler(kullanılan girdilerin menşei vb.)

Yerli Katkı Oranının hesaplanması:

Üretici tarafından hesaplanır. Teknik yönden eksper, mali yönden Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından doğruluğu ve resmi kayıtlara uygunluğu teyit edilir ve imzalanır.

Yerli Katkı Oranı=Nihai Ürün Maliyet Tutarı(TL)-Nihai Ürün İçindeki İthal Girdi Maliyet Tutarı(TL) x 100

                                                              Nihai Ürün Maliyet Tutarı(TL)

            Başvurunun değerlendirilmesi:

              1- Üretici tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, ilgili oda/borsa tarafından Tebliğ ve bu Uygulama Esaslarına uygunluk açısından kontrol edilir.

              2- Yerli malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.

              Geçerlilik süresi:

Yerli Malı Belgesinin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıldır.

Yerli Malı Belgesi ücreti: 1.350,00.- TL Oda veznesine yatırılır.

              Not: Bir üreticinin yurtdışında üretim yapması/yaptırması durumunda Yerli Malı Belgesi düzenlenmez. Ancak yurtiçinde kendi adına ve markasıyla bir başkasına üretim yaptırması durumunda ürünü üretene Yerli Malı Belgesi düzenlenir.

İletişim:

Ahmet BOZ

Araştırma ve İstatistik Memuru

Tel.: (0286) 316 48 88 (Dahili: 2)

aboz@bigatso.org.tr


Gülşen GEZER

Biga Ticaret ve Sanayi Odası

Tel.: (0286) 316 48 88 - 333 00 50

E-Posta: ggezer@bigatso.org.trYERLİ MALI BELGESİ ÜCRET BİLGİLERİ


T. Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdindeki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hesabına

IBAN: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

900,00 (Dokuzyüz) TL

Açıklama : Yerli Malı Belgesi Ücreti (firma unvanı ile birlikte)


T.Vakıflar Bankası Biga Şube nezdindeki

Biga Ticaret ve Sanayi Odası hesabına

IBAN: TR27 0001 5001 5800 7293 6056 08

1.350,00 (Binüçyüzelli) TL

Açıklama : Yerli Malı Belgesi Hizmet Bedeli (firma unvanı ile birlikte)
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.