Yatırım Teşvik Belgesi

Belge Düzenleme:

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlık tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Yetkilendirme talepleri Bakanlığa posta yolu ile yapılmakta olup, gerekli doküman örneklerine ve başvuru sürecine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz...


Süre uzatımı:

  • MADDE 24-(2) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutarı onmilyar Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilir.
  • GEÇİCİ MADDE 12- (Ek:RG-9/11/2018-30590) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılır.

Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin tamamlama ekspertizi ve vizesi işlemleri;

  • Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen belgeler için Genel Müdürlüğün görevlendirmesine istinaden,
  • Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde ise doğrudan firma müracaatına istinaden,

Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılmaktadır.


YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1)      Yatırım teşvik belgesi aslı,

2)      İthal makine ve teçhizat listesi aslı,

3)      Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,

4)    (Değişik: 8/5/2014-28994) Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-6’daki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,

5)   Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,

6)      (Mülga: RG-25/6/2016-29753)

7)      Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

8)      (Mülga: RG-25/6/2016-29753)

9)      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine  ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),

10)  Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

11)  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.

12)  Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli,  yetkililerce imzalı)

 

 

Gerçekleşen İthal Makine ve Teçhizat Listesi Formatı (3 nüsha hazırlanacaktır)

Yatırımcı ve Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü,

 

Sıra No.

Onaylı Liste Sıra No.

Makine ve Teçhizat Adı

Miktarı

FOB
($)

Mal / Maliyet Bedeli
(TL)

Gümrük Beyannamesi

Yevmiye Kaydı

Satılan Makine ve Teçhizatın Yevmiye Kayıtları

Tarih

No.

Tarih

No.

Tarih

No.

 

 

(Onaylı Liste ile Uyumlu)

 

(Gümrük Giriş Beyannamesi Değerleri)

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçekleşen Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Formatı (3 nüsha hazırlanacaktır)

Yatırımcı ve Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü,

Sıra No.

Onaylı Liste Sıra No.

Makine ve Teçhizat Adı

Miktarı

Mal / Maliyet Bedeli
(TL)

Fatura

Yevmiye Kaydı 

Satılan Makine ve Teçhizatın Yevmiye Kayıtları

Tarih

No.

Tarih

No

Tarih

No

 

 

(Onaylı Liste ile Uyumlu)

 

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçekleşen Bina-İnşaat Harcamaları Listesi Formatı (1 nüsha hazırlanacaktır)

Sıra No.

Harcamanın Cinsi

Toplam Tutarı (TL)

(KDV Hariç)

Fatura

Yevmiye Kaydı 

Tarih

No.

Tarih

No

 

 

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

 

 

 

 

Gerçekleşen Diğer Yatırım Harcamaları Listesi Formatı (1 nüsha hazırlanacaktır)

Sıra No.

Harcamanın Cinsi

Toplam Tutarı (TL)

(KDV Hariç)

Fatura

Yevmiye Kaydı 

Tarih

No.

Tarih

No

 

 

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

 

 

 

 

13)  (Mülga: RG-25/6/2016-29753)

 

 

  

14)  Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,

Kredi kullanılmamış olması halinde örnek taahhütname

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA

Firmamız adına düzenlenen ................................... tarih ve ...................... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında herhangi bir finans kuruluşundan iç ve/veya dış/döviz yatırım kredisi kullanılmadığını beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

Kredi kullanılmış olması halinde örnek taahhütname

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA

Firmamız adına düzenlenen ................................... tarih ve ...................... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan,

    a) ............................................ Bankası’ndan ............................ menşe ülke döviz (Avro/ $, v.b.) karşılığı ...................................................... Türk Lirası tutarında döviz/dış yatırım kredisi,

    b) ............................................ Bankası’ndan .............................. Türk Lirası tutarında iç yatırım kredisi,

haricinde herhangi bir finans kuruluşundan iç ve/veya dış/döviz yatırım kredisi kullanılmadığını beyan ve taahhüt ederiz.

 


15)  (Ek: RG-1/6/2018-30438) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI HARCAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

1. YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Adı / Unvanı:

Vergi Dairesi / No:

2. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Teşvik Belgesi Tarih ve Sayısı:

Yatırım Yeri Adresi:

Yatırım Başlama-Bitiş Tarihi (ek süre dahil):

3. İSTİHDAM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

SGK Sicil No: (Yatırım ile sağlanan istihdamın kayıtlı olduğu tüm SGK sicil numaraları yazılabilir)

4. GERÇEKLEŞEN YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Toplam Sabit Yatırım (TL):

Yatırımın Finansmanı (TL):

I. Arazi-Arsa  :

 

I. Öz Kaynaklar:

 

II. Bina-İnşaat:

 

II. Yabancı Kaynaklar:

 

III. Makine ve Teçhizat:

 

    a. İç Kredi:

 

    a. İthal Makine ve Teçhizat:

 

    b. Dış Kredi:

 

    b. Yerli Makine ve Teçhizat:

 

    c. Döviz / Dövize Endeksli Kredi:

 

IV. Diğer Harcamalar:

 

 

 

    a. Kur Farkı:

 

    b. Faiz Gideri:

 

   c. Diğer (Etüd-Proje, Yardımcı Makine ve Teçhizat, İthalat ve Gümrükleme, Taşıma ve Sigorta, Montaj ile Diğer Harcamalar):

 

V. Toplam:

 

III. Toplam:                                

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER:

Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarına ilişkin defter kayıtlarının incelenmesi neticesinde;

- Ekte yer alan listelerde belirtilen harcamaların yasal defter kayıtları ile uyumlu olduğu,

- Belge kapsamında temin edilen sabit kıymetlerin rapor tarihi itibariyle firma aktiflerinde kayıtlı olduğu,

- Yerli kullanılmış makine ve teçhizat temin edilmediği (devre konu makine-teçhizat hariç),

-Yatırım teşvik belgesi kapsamı harcamalar için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılmadığı (Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılmış ise kredi tutarı ve kullanılan kuruluş yazılır),

- Teşvik belgesinde kayıtlı özel şartların yerine getirildiği

tespit edilmiştir.”

 

Ekler: 1) Yatırımcı ve Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü,

          a) Gerçekleşen harcama listeleri, (12 numaralı sırada yer alan formatta hazırlanmış arsa, bina-  inşaat, ithal ve yerli makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları listeleri),

          b) Yatırım takip formu (EK-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanmış) ve Vergi Levhası,

2)  Yeminli Mali Müşavirin kayıtlı olduğu odadan temin edilen faaliyet belgesi aslı.

 

 

 

 

EK-6

YATIRIM TAKİP FORMU

Yatırımcının Adı / Unvanı     : 

Teşvik Belgesi Tarihi/No        :

YATIRIM HARCAMALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI (TL)

YATIRIM TUTARI

...... Yılı

...... Yılı

...... Yılı

Toplam Harcama

1. Arazi – arsa

 

 

 

 

2. Bina inşaat

 

 

 

 

3.  Makine ve teçhizat

 

 

 

 

 

3.1. İthal

 

 

 

 

 

3.2. Yerli

 

 

 

 

4. Diğer yatırım harcamaları

 

 

 

 

 

4.1. Etüd ve proje

 

 

 

 

 

4.2. Yardımcı makine ve teçhizat

 

 

 

 

 

4.3. İthalat ve gümrükleme

 

 

 

 

 

4.4. Taşıma ve sigorta

 

 

 

 

 

4.5. Montaj

 

 

 

 

 

4.6.  Diğer

 

 

 

 

TOPLAM SABİT YATIRIM  TUTARI

 

 

 

 

YATIRIM FİNANSMANININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI (TL)

YATIRIMIN FİNANSMANI

...... Yılı

...... Yılı

...... Yılı

Toplam Finansman

1. Öz Kaynaklar  (%.....)

 

 

 

 

2. Yabancı Kaynaklar  (%.....)

 

 

 

 

 

2.1. İç kredi

 

 

 

 

 

2.2. Dış kredi

 

 

 

 

 

2.3. Döviz / Dövize Endeksli Kredi

 

 

 

 

TOPLAM FİNANSMAN 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 ……/……/20...         

                      

 

 Yatırımcı ve Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü,

 
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.