Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesi

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI
2021 YILI HİZMET KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ

5174 Sayılı Kanunun 26’ncı Maddesi Gereğince Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Tarafından Tespit ve Tanzim olunan ve Onay için Oda Meclisi’ne Sunulan 2021 Yılı Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesidir

S/N

VERİLEN HİZMETLER ve DÜZENLENEN BELGELER

ÜCRETLER (TL)

AÇIKLAMALAR

1.

Fatura Suretlerinin Onayı

40,00

Her fatura İçin

2.

Rayiç Fiyatların Onayı

80,00

Maktuen

3.

Ticari ve Sınâi Eşya Numunelerinin Vasıflarının Onayı

40,00

Her bir eşya için

4.

Kapasite, Bilirkişi ve Eksper Raporları

 

 

a.                 Kapasite Raporları

150,00

İmalathane

250,00

Fabrika (KOBİ)

500,00

Fabrika (Büyük Sanayi İşl.)

b.                 Kapasite Raporu Eksper Ücreti

360,00

 

c.                 Bilirkişi ve Eksper Raporları

160,00

Bilirkişi ve Rapor Başına

ç.                 Bilirkişi ve Eksper Raporu Eksper Ücreti

180,00

5.

Kefaletname ve Taahhütnamelerde Yazılı İmza Sahiplerinin Odalardaki Sicil Durumlarını Gösteren Onay ve Şerhler

10,00

Belge başına

6.

Sınâi ve Ticari Mahiyette Belgeler

10,00

Belge başına

7.

Ticari Kefalet Onayları

10,00

Belge başına

8.

Tahsis ve Sarfiyat Belgeleri

100,00

Belge başına

9.

Kalite, Yeterlik ve Numune Belgeleri

50,00

Belge başına

10.

Türk Malı Belgesi

250,00

Belge başına

11.

Yerli Malı Belgesi

250,00

Belge başına

12.

Kayıtlı Üyelerin Tatbik İmzalarının Onayı

20,00

İmza başına

13.

Oda Mensuplarına Ait Kayıt ve Sicil Suretleri ile Üye Kimlikleri

Bedelsiz

 

14.

Oda Kayıt Belgesi & Sicil Kayıt Sureti (İngilizce)

20,00

Belge başına

15.

Ticari İtibar Şahadetnamesi Mahiyetinde Olmamak Üzere, Üyelerin Gizli Olmayan Sicilleri Hakkında Yazılı veya Sözlü Sorulara Cevaplar

20,00

Belge başına

16.

İş Makineleri

 

 

a.                 İş Makinesi Tescil Ücreti

330,00

Her bir araç için

b.                 İş Makinesi Eksper Ücreti

150,00

Her bir araç için

c.                 İş Makinesi Tescil Belgesi

170,00

Her bir araç için

17.

Kuruluş İşlemleri Onayları

 

 

 

a.                 Şirket Kuruluş Ana Sözleşme Onayı

200,00

 

 

b.                 İmza Beyannamesi Onayı

50,00

 

 

c.                 Defter Tasdiki Onay Ücreti

250,00

 

 

ç.                 Kooperatif Karar Sureti Onayı

50.00

 

18.

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şahadetnameleri satış bedeli (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED vb.)

2,50

Belge başına

19.

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şahadetnameleri onay bedeli (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED vb.)

3,50

Belge başına

20.

Mücbir Sebep Belgeleri

150,00

Belge başına

21.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri

5,00

Sayfa başına

22.

Belge Onay Ücreti

5,00

Sayfa başına

23.

Ticaret Sicili Hizmetleri

 

 

a.                 Ticaret Siciline Tescillerde

 

 

                    (1)               Hakiki Şahıslardan

200,00

 

                    (2)               Şahıs Şirketlerinden

200,00

 

                    (3)               Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerden

350,00

 

b.                Ticaret Sicilindeki Değişiklikler ve Terkin

 

 

                    (1)               Hakiki Şahıslardan

150,00

 

                    (2)               Şahıs Şirketi, Sermaye Şirketi ve Kooperatiflerden

300,00

 

                    (3)               Bankalar

350,00

 

24.

Ticari ve Sınâi Mahiyette Diğer Her Türlü Belge ve Bilgiler ile Hizmetler

 

 

a.                 Azami Fiyat Tarifeleri

15,00

Belge başına

b.                 Ortaklık Teyit Belgesi

30,00

Belge başına

c.                 Yerli İstekli Belgesi

20,00

Belge başına

ç.                 İhale Durum Belgesi

50,00

Belge başına

d.                 İlişik Yoktur Belgesi

15,00

 

e.                 Fire, Zayiat ve Randıman Tespiti

90,00

Belge başına

f.                  Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi

100,00

Belge başına

g.                 Sigorta Acenteleri Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu

110,00

Belge başına

ğ-                “eko SANCAK” Dergisi Reklamlarından

 

 

                    (1)               Tam Sayfa

1.000,00

 

                    (2)               Yarım Sayfa

500,00

 

h.                Salon Kullanım Ücretleri

 

 

                    (1)               Konferans Salonu

500,00

Günlük

                    (2)               Eğitim Salonu

150,00

Günlük


İşbu Biga Ticaret ve Sanayi Odası 2021 Yılı Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesi Yönetim Kurulumuzca tespit ve Oda Meclisimizin 29.12.2020 tarihli oturumunda 36 sayılı kararla kabul edilmiştir. 31.12.2020

 

Not:  İşbu Biga Ticaret ve Sanayi Odası 2021 Yılı Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesi 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 
Tarifede tespit edilen nispî  ücretler ayrıca belirtilmemiş ise 2021 yılı yıllık aidat tavanını geçemez. (2021 yılı Aidat Tavanı: 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek asgari ücretin yarısıdır.) 


Tarifede yazılı belgelerden gayrı belge tasdik hizmetleri, mahiyetleri itibariyle, bu tarifede gösterilen belge ve tasdik hizmetlerinden hangisine yakın bulunursa o belge ve hizmetlerin tabi olduğu ücret uygulanır. Protokolle yapılan hizmetlerden (K Belgesi, Sigorta Acente ve Eksper vb.) alınan/alınacak ücretler ile TOBB veya ilgili kamu kurumları tarafından belirlenen/belirlenecek ücretlerin eklenmesi veya değiştirilmesi halinde tarife oda yönetim kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 26.maddesine istinaden hazırlanan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca uygulanmak üzere karara bağlanan 2021 yılı yapılacak hizmetler karşılığında alınacak ücretler tarifesi 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.


Madde 26 : Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. …… Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.