Bilirkişi ve Hakem Listesi

Yönetmelik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini

Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.09.2005 TARİH,25934 SAYILI RESMİ GAZETE 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, oda ve borsa üyelerinin aralarında veya yapmış oldukları sözleşmelerde yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafların çözümünde görevlendirilecek veya mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişiler ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26 ncı ve 51 inci maddelerinde öngörülen bilirkişi, eksper, analiz ve kapasite raporlarının tanziminde görevlendirilecek eksperlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, oda ve borsaları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

             Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,           

             Oda: Ticaret ve sanayi odasını, ticaret odasını, sanayi odasını ve deniz ticaret odasını,            

             Borsa: Ticaret borsasını,

             Meclis: Oda ve borsa meclisini,

             Yönetim kurulu: Oda ve borsa yönetim kurulunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hakem, Bilirkişi ve Eksperlerde Aranacak Vasıflar, Yasak ve Yükümlülükler

             Hakem ve bilirkişilerde aranacak vasıflar

             Madde 5 — Oda ve borsalarda hakem veya bilirkişi olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra;

             a) 30 yaşını doldurmuş, 70 yaşını aşmamış olmak,

             b) Okur yazar olmak,

             c) İflas etmemiş yada iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

             d) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

             e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak; yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflâs, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak

             gerekir.

             Bu maddenin (d) ve (e) bendinde yazılı hususlar adli sicil kaydıyla belgelenir.

             Hakem ve bilirkişilerin oda ve borsalara kayıtlı üye olmaları şart değildir.

             Eksperlerde aranacak vasıflar

             Madde 6 — Oda ve borsalarda eksper olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra;

             a) 70 yaşını aşmamış olmak,

             b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak,

             c) İflas etmemiş yada iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

             d) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

             e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış olmak; yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs yada iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak

             gerekir.  

             Bu maddenin (b) bendinde yazılı husus öğrenim durumunu tevsik eden belge ile (d) ve (e) bendinde yazılı hususlar ise adli sicil kaydıyla belgelenir.

             Eksperlerin oda ve borsalara kayıtlı üye olmaları şart değildir.

             Yasak ve yükümlülükler

             Madde 7 — Oda ve borsalarda hakem, bilirkişi ve eksper olarak görev yapanlar, kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlerde görev alamaz.

             Hakem, bilirkişi ve eksperler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek ve mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

             Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen yasak ve yükümlülüklere uymayan hakem, bilirkişi ve eksperler listelerden çıkarılır ve bir daha bu kişilere bu görevler tevdi edilmez.

             Oda ve borsa yönetim kurulu üyeleri, görevleri süresince eksper olarak görevlendirilemez. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerinin Tanzimi

             Hakem listelerinin tanzimi ve görev süreleri

             Madde 8 — Hakemler, bu Yönetmelikte belirtilen vasıfları haiz olanlar arasından, yönetim kurulunca on dört kişiden az olmamak üzere, asil ve yedek olarak iki liste halinde hazırlanır ve meclis tarafından onaylanır.

             Oda ve borsalarda görevli personel hakem listelerinde yer alamaz.

             Meclis tarafından onaylanan listede yer alan hakemlere gerekli tebligat derhal yapılır. Görevi kabul etmeyen veya istifa edenlerin yerine derhal yedekleri getirilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

             Kesinleşen listeler oda veya borsa binasının uygun bir yerinde en az bir ay süreyle asılarak ilan edilir.

             Hakem listelerinde istifa, ölüm ve bu Yönetmelikte belirlenen hakemlik vasıflarının kaybı gibi nedenlerle boşalma olursa, yerlerine yedekleri sırasıyla getirilir. Yedeklerinin bulunmaması halinde, boş bulunan asil ve yedek üyelere ilişkin listeler yönetim kurulunca yeniden düzenlenerek meclisin onayına sunulur. Bu durumda yeniden seçilen hakemler eskilerin görev süresini tamamlarlar.

             Bir ihtilafın çözümü için görevlendirilmiş bulunan hakemler, süreleri sona erse dahi, ihtilafın çözümüne kadar görevlerine devam ederler.

             Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen vasıfları, haiz olmadıkları sonradan anlaşılanlarla, bu vasıflara uygunluğunu yitiren hakemlerin görevi bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer. 

             Bilirkişi listelerinin tanzimi ve görev süreleri

             Madde 9 — Bilirkişiler, bu Yönetmelikte belirtilen vasıfları, haiz olanlar arasından, meslek komitelerinin de görüşü alınmak ve mümkün  olduğu ölçüde meslek gruplarına göre belirlenmek suretiyle, yönetim kurulunca on dört  kişiden az olmamak üzere, asil ve yedek olarak iki liste halinde hazırlanır ve meclis tarafından onaylanır.

             Eksper listelerinde yer alanlardan otuz yaşını doldurmuş olanlar, bilirkişi listelerine de dahil edilebilir. Oda ve borsalarda görevli personel bilirkişi listelerinde yer alamaz.

             Meclis tarafından onaylanan listede yer alan bilirkişilere gerekli tebligat derhal yapılır. Görevi kabul etmeyen veya istifa edenlerin yerine derhal yedekleri getirilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

             Kesinleşen listeler oda veya borsa binasının uygun bir yerinde en az bir ay süreyle asılarak ilan edilir.

             Bilirkişi listelerinde istifa, ölüm ve bu Yönetmelikte belirlenen bilirkişi vasıflarının kaybı gibi nedenlerle boşalma olursa, yerlerine yedekleri sırasıyla getirilir. Yedeklerinin bulunmaması halinde, boş bulunan asil ve yedek üyelere ilişkin listeler yönetim kurulunca yeniden düzenlenerek meclisin onayına sunulur. Bu durumda yeniden seçilenler bilirkişiler eskilerin görev süresini tamamlar.

             Bir ihtilafın çözümü için görevlendirilmiş bulunan bilirkişiler, süreleri sona erse dahi, ihtilafın çözümüne kadar görevlerine devam ederler.

             Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen vasıfları, haiz olmadıkları sonradan anlaşılanlarla, bu vasıflara uygunluğunu yitiren bilirkişilerin görevi bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer. 

             Eksper listelerinin tanzimi ve görev süreleri

             Madde 10 — Eksperler, bu Yönetmelikte belirtilen vasıfları, haiz olanlar arasından, ihtiyaç duyulan sayıda ve konularda yönetim kurulunca asil ve yedek olarak iki liste halinde hazırlanır ve meclisler tarafından onaylanır.

             Oda ve borsalarda görevli personel ile organ üyeleri eksper listelerinde yer alamaz.

             Meclis tarafından onaylanan listede yer alan eksperlere gerekli tebligat derhal yapılır. Görevi kabul etmeyen veya istifa edenlerin yerine derhal yedekleri getirilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

             Kesinleşen listeler oda veya borsanın binasının uygun bir yerinde en az bir ay süreyle asılarak ilan edilir.

             Eksper listelerinde istifa, ölüm ve bu Yönetmelikte belirlenen eksperlik vasıflarının kaybı gibi nedenlerle boşalma olursa, yerlerine yedekleri sırasıyla getirilir. Yedeklerinin bulunmaması halinde, boş bulunan asil ve yedek üyelere ilişkin listeler yönetim kurulunca yeniden düzenlenerek meclisin onayına sunulur. Bu durumda yeniden seçilen eksperler eskilerin görev süresini tamamlar.

             Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen vasıfları, haiz olmadıkları sonradan anlaşılanlarla, bu vasıflara uygunluğunu yitiren eksperlerin görevi bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer. 

             Meclisin tasdik yetkisi

             Madde 11 — Hakem, bilirkişi ve eksper listeleri, organ seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde yönetim kurulu tarafından hazırlanarak meclisin onayına sunulur.

             Meclis, onayına sunulan hakem, bilirkişi ve eksper listelerinde bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde sayılan vasıfları haiz olmayanları tespit ederse, bunların listeden çıkarılmasına ve yerlerine yenilerinin konulmasına  karar verir.

             Meclisçe onaylanan hakem, bilirkişi ve eksperlerin görev süreleri dört yıl olup, bunların görev süresi, bir sonraki genel seçimlerden sonra yeniden düzenlenecek listelerin onaylanmasına kadar devam eder.

             Meclis, gerekli gördüğü hallerde hakem, bilirkişi ve eksper listelerini her zaman yenilemeye yetkilidir.

             Hakem, bilirkişi ve eksperlerin görevlendirilmesi

             Madde 12 — Hakem, bilirkişi ve eksperler meclisçe onaylanan listeler arasından yönetim kurulu tarafından seçilerek görevlendirilir.

             Yönetim kurulu bu konudaki yetkisini başkana, üyelerden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Belgelerin tanzimi

             Madde 13 — Kanunun 26 ncı ve 51 inci maddelerinde öngörülen bilirkişi, eksper, analiz ve kapasite raporlarının oda ve borsalarda istihdam edilen eksperler tarafından tanzim edilmesi esastır. Bilirkişi, eksper, analiz ve kapasite raporlarının oda ve borsalarda istihdam edilen personel tarafından tanzim edilmesi durumunda, üyelerden raporların tanzim bedeli dışında herhangi bir ücret alınamaz ve verilen bu hizmetlerden dolayı da oda veya borsa personeline herhangi bir ödemede bulunulamaz.

             Konuyla ilgili eksper istihdam edilmemesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen raporlar, meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından görevlendirileceklerce tanzim edilir. Onaylı listeler arasından görevlendirilen ekspere ödenecek ücretin bedeli, Kanunun 26 ncı ve 51 inci maddelerinin birinci fıkralarına uygun olarak önceden meclisçe belirlenen tarifelere göre hizmetin verildiği kişilerden tahsil edilir. Heyet olarak yapılan işlemlerde, üyeden tahsil edilecek eksper ücreti heyete iştirak eden eksperler arasında eşit olarak pay edilir.

             Oda ve borsalar, ihtiyaç halinde diğer oda ve borsalar ile Birlikten eksper talep edebilir.

             Oda ve borsalarda istihdam edilen eksperlerin, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen vasıfları haiz olmaları ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yasak ve yükümlülüklere uymaları zorunludur. Bu yasak ve yükümlülüklere uymayan oda ve borsa personeli hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

             Bildirim hükümleri

             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgililere yapılması gereken her türlü tebligat yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter aracılığıyla kayıtlı en son adresine yapılır.

             Adresinde bulunamayanlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 15 — 5/6/1983 tarihli ve 18068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ile Ticaret Borsalarında Hakem ve Bilirkişi Listelerinin Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 — Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini düzenlemeyen veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak düzenleyen oda ve borsalar, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hakem, bilirkişi ve eksper listelerini tanzim eder. Tanzim edilen bu listelerdeki hakem, bilirkişi ve eksperlerin görev süresi izleyen ilk genel seçimlerden sonra yeniden düzenlenecek listelerin onaylanmasına kadar devam eder.

             Yürürlük

             Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 17 -- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.


 

HAKEM LİSTESİ

 

ASİL HAKEM LİSTESİ

YEDEK HAKEM LİSTESİ

1

ENDER MERAL

1

OLCAY TUNCEL

2

MURAT VAR

2

HAYRULLAH ÖNDER

3

ZÜHTÜ UYGUN

3

SADETTİN ARSLAN

4

SUAT EŞELEKLİ

4

CANBERK GÜRSOY KONT

5

İBRAHİM SERDAR GARANÇER

5

ADNAN KÜRKÇÜ

6

MÜFİT KESKİNER

6

FEHMİ OCAK

7

İBRAHİM BİLGİ

7

MÜZEYYEN IŞIK

8

ŞEREF AKYIL

8

SADIK EKİM

9

AYHAN GÜNEY

9

MUSTAFA ÇİFÇİ

10

MİMAN ŞAHİN

10

EROL ŞAHİN

11

BÜLENT CANBERK TARHAN

11

ÖZKAN YILMAZ

12

MURAT ÇAKIROĞULLARI

12

NURİ SEKMEN

13

EMİN KAYA

13

RESMİYE YAĞAN

14

İRFAN ÇINAR

14

FATİH KÖSEOĞLU

 

 

 

 

BİLİRKİŞİ LİSTESİ

 

ASİL BİLİRKİŞİ LİSTESİ

YEDEK BİLİRKİŞİ LİSTESİ

1

MURAT ALŞAN

1

İLHAN BAYRAM

2

KORAY KABADAYI

2

İLKER EREN

3

HASAN SEPİCİ

3

HÜSEYİN KEÇECİ

4

NİHAT KÖSEOĞLU

4

METİN YAZAN

5

HABİL FİLİZ

5

ÖMER ÖZEL

6

ALİ TAHSİN YAŞIK

6

HASAN ŞAHİN

7

YAKUP BULUT

7

EMRULLAH ÖNDER

8

ALPER UYSAL

8

CENGİZ ERDEĞER

9

TUNCAY KARAN

9

ERSOY AKYIL

10

İLHAN AYDIN

10

SEDAT BİLGİ

11

FATİH CEYLAN

11

FAHRETTİN AY

12

AHMET KEMERLİ

12

MUSTAFA BIYIKLI

13

ERGİN SEZEN

13

BÜLENT BAŞ

14

MEHMET FUAT EŞELEKLİ

14

MÜCAHİT KURAK

 

 

 

EKSPER LİSTESİ

 

ASİL EKSPER LİSTESİ

YEDEK EKSPER LİSTESİ

1

ALİ TANER ALKAN

1

SEBAHATTİN ŞAHİN

2

GÖKNİL KARPUZOĞLU KÖSE

2

MEHMET YAŞIK

3

TURGUT AKAN

3

ENDER MERAL

4

ALPER ŞEN

4

MUHARREM HATKO CANTÜRK

5

ALPER UYSAL

5

ERHAN YAŞAR

6

HAKAN ARSLANTÜRK

6

MESUT UYSAL

7

MÜCAHİT KURAK

7

ELİF ÖZMERAL

8

MUSTAFA RÜŞTÜ ŞAHİN

8

SEMİH KAVAKLIOĞLU

9

İHSAN ACAR

9

ALİ YÜCEL

10

ALİ TAHSİN YAŞIK

10

ÖZGÜR SURAT

11

ERDİL ÇAĞLAYAN

11

BÜLENT BAŞ

12

ERSİN KURU

12

HALİDE SEZER

13

FİKRET GİRENGİR

13

YASİN ÇOLAK

14

HAMİDE CANBAZ

14

EROL SEZEN

 
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.